معاونت برنامه ریزی آموزشی

مجتبی خزایی

  • تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  • پست الکترونیک : HSE_Manager@kwphc.ir
  • شماره تماس : 33343124 - 061
واحد هاي تحت نظارت :