پریدخت لایجی

 • تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
 • پست الکترونیک : Public_Manager@kwphc.ir
 • شماره تماس : 33340828 - 061

گروه آموزشی مدیریت، رایانه و عمومی

دپارتمان مدیریت

اين گروه علاوه بر دوره هاي کوتاه مدت در قالب دوره هاي نظام جامع آموزش کارکنان در حوزه ي صنعت آب و برق خوزستان بر اساس مجوزهای اخذ شده از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مبني بر تاييد صلاحيت اين مجتمع جهت برگزاري دوره هاي فرابري داده ها و دوره هاي اداري ، توانايي برگزاري کليه دوره هاي مشاغل مشترک اداري جهت کليه دستگاههاي اجرايي استان خوزستان را دارا مي باشد.

دپارتمان رایانه

گروه آموزشي رايانه يكي از گروههاي آموزشي مجتمع مي باشد. اين گروه مسئولیت اجرا و برگزاري دوره هاي كوتاه مدت در حوزه صنعت آب و برق خوزستان را بر عهده دارد.اين دوره ها در سطوح مختلف مهارتی ، تخصصی و تخصصی-پژوهشی برگزار مي گردند.

دپارتمان عمومی

 

دپارتمان مدیریت

 • ديسپاچينگ ، تله متي ، مخابرات اجراي دوره هاي آموزرشي کوتاه مدت اداري بخش غير فني در کليه بخشهاي 10000 و 20000 و 30000 بشکل تخصصي و غير تخصصي ، ابلاغي توسط دفتر آموزش و بهسازي نيروي انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ریاست جمهوري در (سطوح مهارتي،تخصصي-پژوهشي در 14 گرايش)،دوره هاي تکميلي بخش غيرفني در سطوح مهارتي ، تخصصي و تخصصي-پژوهشي و دوره هاي بخش مشاغل 80000

دپارتمان رایانه

 • اجراي کليه دوره هاي نظام جامع
 • طراحي و اجراي دوره هاي کوتاه مدت اختصاصي در سطوح مختلف مهارتی ، تخصصی و تخصصی-پژوهشی با همکاري اساتيد مجرب استان خارج از استان
 • آمادگي جهت ارائه کليه خدمات آموزشي و پژوهشي فوق توسط بخش هاي مختلف گروه

دپارتمان عمومی

کارشناسان گروه

 • مریم تراکمه پور
 • شماره تماس : 06133347247 - داخلی 3258
 • محبوبه احمدی
 • شماره تماس : 06133347247 - داخلی 3255
 • فاطمه قاسمی
 • شماره تماس : 06133347247 - داخلی 3257

ارتباط مستقیم

 • پست الکترونیک : Nezam@kwphc.ir
 • شماره تماس : 33345728 - 061