تاریخچه

به منظور آموزش و تربيت نيروي انساني متعهد و متخصص و انجام فعاليت‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در صنعت آب و برق كشور از سال 1342 و به دنبال طراحي و ساخت سد دز در استان خوزستان، مركز آموزشي براي رشد و پرورش نيروي انساني در زمينه‌ی صنعت آب و برق پيش بيني و در محل ايجاد گرديد. پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران و در هنگام تدوين قانون برنامه‌ی اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت نيرو به منظور ساماندهي امر آموزش در سال 1359 اقدام به ايجاد سازمان سازندگي و آموزش نمود كه از جمله مجتمع هاي وابسته به آن در استان‌هاي مختلف، مجتمع سازندگي و آموزش استان خوزستان مي باشد.

سال 1342

شروع فعالیت مجتمع آموزشی

به منظور آموزش و تربيت نيروي انساني متعهد و متخصص و انجام فعاليت‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در صنعت آب و برق كشور از سال 1342 و به دنبال طراحي و ساخت سد دز در استان خوزستان، مركز آموزشي براي رشد و پرورش نيروي انساني در زمينه‌ی صنعت آب و برق پيش بيني و در محل ايجاد گرديد.

سال 1359

ايجاد سازمان سازندگي و آموزش

پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران و در هنگام تدوين قانون برنامه‌ی اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت نيرو به منظور ساماندهي امر آموزش در سال 1359 اقدام به ايجاد سازمان سازندگي و آموزش نمود كه از جمله مجتمع هاي وابسته به آن در استان‌هاي مختلف، مجتمع سازندگي و آموزش استان خوزستان مي باشد.

سال 1365

شروع دوباره فعالیت

در اجرای آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی وابسته به سازمان های دولتی مصوب جلسه مورخ 4 تیرماه 1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجتمع سازندگي و آموزش استان خوزستان در تاريخ 1 مردادماه 1365 تحت نظارت سازمان سازندگي و آموزش دوباره فعاليت خود را آغاز نمود.

سال 1368

واگذاری مسئولیت

مسئوليت مجتمع در اواخر سال 1368 به معاونت آموزش سازمان آب و برق خوزستان سپرده شد

سال 1373

آموزشكده‌ی فني صنعت آب و برق خوزستان

در برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و واگذاري امور اجرايي از ساختار دولت به بخش خصوصي اين مجتمع به عنوان يك موسسه‌ی غير انتفاعي با نام آموزشكده‌ی فني صنعت آب و برق خوزستان در سال 1373 به شماره 106 به ثبت رسيد

مهر 1374

برگزاري دوره‌هاي مورد نياز براي ساير شاغلان صنعت كشور

از اول مهر ماه سال 1374 با نام آموزشكده‌ی فني صنعت آب و برق خوزستان دوران نويني از فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و مشاوره‌اي در زمينه‌هاي مختلف صنعت آب و برق را ادامه داد. آموزشكده مسئوليت اجراي كليه‌ي دوره‌هاي آموزشي صنعت آب و برق را در استان خوزستان برعهده دارد.

با تغيير ساختار سازماني آموزشكده، امور پژوهشي از معاونت آموزشي جدا و به صورت معاونت پژوهشي كار خود را ادامه داد و با برگزاري سخنراني‌هاي علمي- كاربردي و مشاوره با حضور درصنعت، زمينه را براي تحقيق در صنعت از طريق تعريف و اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي فراهم كرده است.

آموزشكده كليه‌ی دوره‌هاي طرح رشد و ارتقاء شامل كارگري، كمك كارشناسي، تكنسيني، كارشناسي، مديريت، پيمانكاري، هيات علمي- صنعتي را اجرا مي‌كند. با اخذ مجوز از سازمان فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي اقدام به برگزاري دوره‌هاي مورد نياز براي ساير شاغلان صنعت كشور اجرا مي‌كند.

سال 1378

جذب دانشجو

از سال 1378 با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته از سوي دانشگاه جامع علمي-كاربردي اقدام به جذب و تربيت دانشجو كرده است.

سال 1380

برگزاري دوره‌هاي كارشناسي ارشد

از سال 1380 با انعقاد تفاهم نامه با موسسه تحقيقات و آموزش مديريت كرج اقدام به برگزاري دوره‌هاي كارشناسي ارشد در سه گرايش مديريت اجرايي ، منابع انساني و مالي مي‌كند.

  • مديريت اجرايي
  • منابع انساني
  • منابع مالی

پذيرش دانشجو در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته

هم اكنون علاوه بر اجراي دورهاي نظام جامع آموزش مصوب صنعت آب و برق و پذيرش دانشجو در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته نسبت به طراحي دوره‌هاي مورد نياز و درخواست سایر سازمان‌ها و شركت‌های غیر وزارت نیرو اقدام نموده و در محل آموزشكده و دفاتر خود اجرا مي كند.

سال 1386

تغییر نام

لازم به ذکر است که اين سازمان در سال 1386 از آموزشکده‌ی فني صنعت آب و برق به مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق تغيير نام پيدا کرد.