فهرست آزمون ها


ردیف عنوان آزمون شرکت متقاضی محل خدمت شروع ثبت نام پایان ثبت نام زمان آزمون دریافت آگهی دریافت بنر سایت آزمون
1 آگهی جذب و بکارگیری نیروی انسانی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی - 1402/12/17 1402/12/20 1402/12/26
دریافت آگهی
دریافت بنر
ورود به سامانه
2 آگهی جذب نیروي کار در قالب قرارداد نیروي حجمی شرکت آبادگران صنعت بختیاری - 1402/08/28 1402/09/19 1402/10/01
دریافت آگهی
دریافت بنر
ورود به سامانه
3 آگهی جذب و بکارگیری نیروی انسانی (بومی) شرکت تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه مسجد سلیمان مسجد سلیمان 1402/04/17 1402/04/23 1402/05/20
دریافت آگهی
دریافت بنر
ورود به سامانه
4 آگهی جذب و بکارگیری نیروی انسانی (بومی) شرکت تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه کارون 3 ایذه 1402/04/17 1402/04/23 1402/05/20
دریافت آگهی
دریافت بنر
ورود به سامانه
5 آگهی جذب و بکارگیری نیروی انسانی (بومی) شرکت تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه کرخه، دز و بالا رود اندیمشک 1402/04/17 1402/04/23 1402/05/20
دریافت آگهی
دریافت بنر
ورود به سامانه
6 آگهی جذب و بکارگیری نیروی انسانی (بومی) شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان دزفول 1402/04/17 1402/04/23 1402/05/20
دریافت آگهی
دریافت بنر
ورود به سامانه