سهامداران مجتمع

سرمایه مجتمع به یکصد سهم مساوی تقسیم شده
که این سرمایه تماماً توسط سهامداران به شرح ذیل پرداخت گردیده است
  • شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
  • شرکت بهره برداری سد و نیروگاه کرخه برق آبی
  • شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب جنوب شرق خوزستان
  • شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان
  • شرکت نولید و بهره برداری سد ونیروگاه مسجد سلیمان
  • شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون 3 برق آبی
  • شرکت بهره بهره برداری از شبکه های کرخه و شاوور
  • شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
  • شرکت مدیریت تولید برق اهواز (نیروگاه رامین)
  • شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان