کارشناس مسئول حوزه ی ریاست

آرش محمدی

  • تحصیلات : کارشناسی ارشد مکانیزاسیون
  • پست الکترونیک :
  • شماره تماس : 33343125 - 061
واحد هاي تحت نظارت :
  • کارشناس روابط عمومی
  • کارشناس نظارت و ارزیابی
  • کارشناس بازاریابی
  • کارشناس دبیرخانه