سند چشم انداز

ايران اسلامي بر اساس سند چشم انداز 20 ساله كشور، در افق 1404 كشوري است: "برخوردار از دانش پيشـرفته، توانـا در توليـد علـم و فنـاوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي" بدون تردید دستيابي به اين چشم انداز، اراده جـدي، کوشش بسیار، و پويـايي بـيش از پيش تمامي مجموعه هاي علمي و آموزشي كشور را مي طلبد. امروزه نیاز به تغییر پارادایم از اقتصاد مبتنی بر سرمایه به اقتصاد دانش محور برای دستیابی به توسعه پایدار با سه هدف: 1) نوآوري و كارآفريني، 2) فناوري و 3) شایستگي لازم و ضروری است. در حقیقت علم، فناوری، و نوآوری از دیرباز به عنوان پیشران‌های اصلی بهبود شايستگي ، مهـارت ، و ارتقاي توان يادگيري نیروی انسانی و همچنين گسترش آموزش هاي علمی کاربردی شناخته می‌شوند. كسب دانش با رويكرد فناورانه، نقشي اساسي در اثربخشی تولید و تبلور دانش در محصولات و خدمات جدید، ارتقاء سطح اقتصاد و رفاه عمومی، تولید ثروت و ارزش افزوده، توسعه اشتغال، منابع ملي و منطقه اي یک جامعه ایفا می کند. تربيت افراد متخصص و خبره و بسط توانایی‌هاي فناورانه كشـور از جمله مهمترین عوامـل كليـدي و غیرقابل انکار در توسـعه پايدار محسوب مي شوند.


چشم انداز مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان تبدیل آن به یک مجموعه‌ی پیشرو، خلاق و روزآمد در ارائه‌ی خدمات آموزشی تخصصی صنعت آب و برق و همچنین مجموعه ای ایده پرداز ، فرصت ساز و ارزش آفرین در حوزه‌ی پژوهش و تبدیل دانش به فناوری است. در این راستا استفاده‌ی هدفمند از ظرفیت های منطقه، ملی و بین المللی و تبدیل آن ها به مهارت های کاربردی جهت حل مسائل واقعی صنعت آب و برق از جمله هدف گذاری های این مجموعه است. نیل به این مهم با توجه و حرکت در مسیر ارتقاء اخلاق، مسئولیت پذیری اجتماعی، روحیه استفاده از خرد جمعی و هم افزایی گروهی امکان پذیر خواهد شد.

سند چشم انداز