پیش ثبت نام دوره های تابستانه ی اوقات فراغت فرزندان همکارصنعت آب و برق خوزستان

 

مشخصات دانش آموز :

نام :
 
نام خانوادگی :
 
نام پدر :
 
شماره شناسنامه :
   
کد ملی :
   
محل صدور :
 
تاریخ تولد :
   
شماره همراه :
 

مشخصات ولی دانش آموز :

شماره پرسنلی :
   
نام :
 
نام خانوادگی :
 
شماره همراه :
   
شرکت محل خدمت :