• امروز دوشنبه 26 مهر ماه 1400

برنامه زمانبندی و ثبت نام آنلاین

 
شناسه : 997235
عنوان : شرایط عمومی تربیت مدرس
محل برگزاري : سامانه مجازی سازمان مدیریت
روزهاي برگزاري :
يکشنبه
چهارشنبه
-
-
-
-
-
تاريخ شروع : 1399/11/05
تاريخ خاتمه : 1399/11/29
مدت : 32
برنامه زمانبندي : مشاهده
مخاطبين : اساتید
محتواي آموزشي : کلاس آنلاین
سخنران : اساتید سازمان مدیریت
بروشور : دريافت
   
شرايط شرکت کنندگان :  
   
مدارک مورد نياز : يک قطعه عکس  3*2
يک برگ کپي کارت ملي
هزينه : مبلغ 6000000 ريال هزينه آموزشي (شامل حق شرکت در دوره / کارگاه / سمينار ، کتاب ( جزوه ) و سي دي آموزشي و 0  ريال هزينه خدمات رفاهي (شامل پذيرايي بين روز و ناهار) ، جمعاً  6000000 ريال به ازاي هر نفرو در صورت نياز به استفاده از خوابگاه هزينه اسکان به ازاي هر شب و براي هر نفر مبلغ 0 ريال به هزينه هاي فوق افزوده مي شود.
نحوه ثبت نام : علاقه مندان مي توانند براي شرکت در دوره/کارگاه/سمينار مبلغ ذکر شده را از طريق يکي از شعب بانک ملت  به حساب جام شماره 92/16837662
(شماره شباي IR41 0120 0000 0000 1683 7662 92) نزد شعبه گلستان اهواز(کد 31002) بنام مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان واريز  و پس از دريافت و تکميل برگ ثبت نام ، برگ مربوطه را به همراه فيش يا رسيد بانکي به نمابر شماره  33343126 - 061 يا  پست الکترونيک ارسال نمايند.
گواهينامه پاياني : به شرکت کنندگان ، گواهينامه حضور در دوره/کارگاه/سمينار مطابق ضوابط آموزشي دوره هاي کوتاه مدت  اعطاء خواهد شد.
توضيحات :

1_ متقاضيان مي بايست حداکثر تا يک هفته قبل از شروع دوره/کارگاه/سمينار نسبت به پرداخت هزينه ها و قطعي نمودن حضور خود در دوره اقدام نمايند.

2_پس از پايان مهلت ثبت نام، قطعيت برگزاري دوره/کارگاه/سمينار کتباً اعلام و از متقاضيان براي شرکت در دوره/کارگاه/سمينار دعوت به عمل خواهد آمد.

3_ در صورت عدم برگزاري دوره/کارگاه/سمينار ، هزينه پرداختي به طور کامل مسترد خواهد شد.

4_ کارکنان محترم وزارت نيرو تابع مقررات نظام جامع آموزشي وزارت نيرو مي باشند.

5_ تنها در صورت رعايت ضوابط آموزشي دوره هاي کوتاه مدت ،گواهينامه صادر خواهد شد.

6_ شرايط انصراف از دوره/کارگاه/سمينار

6_1ملاک زمان انصراف تاريخ دريافت و ثبت نامه توسط دبيرخانه مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان مي باشد.

6_2در صورت جايگزيني نفرات قبل از شروع دوره/کارگاه/سمينار، هزينه انصراف دريافت نخواهد شد.

6_3در صورتي که مجتمع عالي اعلام انصراف را حداقل يک هفته قبل از شروع دوره/کارگاه/سمينار دريافت نمايد، هزينه اي از شرکت و يا فرد متقاضي دريافت نخواهد شد.

6_4در صورتي که مجتمع عالي اعلام انصراف را کمتر از يک هفته قبل از شروع دوره/کارگاه/سمينار دريافت نمايد ، 30% هزينه آموزشي کسر و مابقي مسترد خواهد شد.

7_اصل فيش يا رسيد بانکي توسط متقاضي مي بايست در زمان شروع دوره/کارگاه/سمينار به اداره بودجه و قراردادهاتحويل گردد.

   
گروه آموزشي : آموزش هاي عمومي و مديريت