بسمه تعالي
مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان
عنوان دوره : اصول سد سازی
 
شناسه دوره : 9856 تاريخ شروع : 1399/10/03
شناسه رايانه : 995000 تاريخ خاتمه : 1399/10/17
سطح : كارشناسي مسئول برگزار کننده : محمود پشم فروش
 
ايام هفته ساعت شروع ساعت خاتمه استاد مدرک تحصيلي رشته تحصيلي ساعت نظري ساعت عملي تاريخ امتحان ساعت امتحان
شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
-
-
-
-
01:10 PM
01:10 PM
01:10 PM
-
-
-
-
01:10 PM
01:10 PM
01:10 PM
-
-
-
-
دکتر زارع دكترا سد و شبکه 50 0 1399/10/17 01:10 PM
 
گروه برگزار کننده : آب و محيط زيست
محل برگزاري : مجتمع