مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان در مسیر دستیابی به اهداف متعالی در زمینه رشد و ارتقای سطح کیفی آموزش، موفق به کسب گواهینامه برگزاری دوره‌های آموزشی کارمندان دولت در گستره استان خوزستان گردید.
بر این اساس مجوز برگزاری دوره‌های آموزشی شغلی گروه فنی و مهندسی در حیطه آموزشی امور آب و نیرو استان خوزستان از جانب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان به این مجتمع اعطا شد.
 در همین راستا و بر اساس اهداف از پیش تعیین شده توسط ریاست و کادر آموزشی مجتمع در آینده‌ای نزدیک شاهد رویکردی متفاوت در حوزه آموزشی صنعت بالاخص گستره هدف، پرسنل وزارت نیرو خواهیم بود.