• امروز چهارشنبه 31 شهريور ماه 1400

مدیر گروه آموزشی آب و محیط زیست

 
الهام ساکی

تحصیلات : دکترای مهندسی و مدیریت منابع آب

پست الکترونیک : Water_Manager@kwphc.ir

شماره تماس : 33340332 - 061
 
واحد هاي تحت نظارت :
 
گروه آموزشی آب و محیط زیست