• امروز چهارشنبه 13 مهر ماه 1401

مدیر گروه آموزشی آب و محیط زیست

 
مجتبی خزایی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

پست الکترونیک : Water_Manager@kwphc.ir

شماره تماس : 33340332 - 061
 
واحد هاي تحت نظارت :
 
گروه آموزشی آب و محیط زیست