• امروز چهارشنبه 13 مهر ماه 1401

مدير روابط عمومی

 
فاطمه دشتستانی

تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

پست الکترونیک : Ravabet_Manager@kwphc.ir

شماره تماس : 33340263 - 061