• امروز چهارشنبه 31 شهريور ماه 1400

مدیر گروه آموزشی آموزشهای عمومی و مدیریت

 
فریبا هرمزی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت

پست الکترونیک : Public_Manager@kwphc.ir

شماره تماس : 33340828 - 061
 
واحد هاي تحت نظارت :
 
گروه آموزشی رایانه
گروه آموزشی آموزشهای عمومی و مدیریت
بخش زبان های خارجی