• امروز چهارشنبه 2 مهر ماه 1399

مدیر گروه آموزشی آب و محیط زیست

 
صادق آلبوشوکه

تحصیلات : کارشناسی عمران

پست الکترونیک : Water_Manager@kwphc.ir

شماره تماس : 33340332 - 061
 
واحد هاي تحت نظارت :
 
گروه آموزشی آب و محیط زیست