• امروز شنبه 9 فروردين ماه 1399

مدير روابط عمومی

 
عقیل سجادی

تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق

پست الکترونیک : Ravabet_Manager@kwphc.ir

شماره تماس : 33340263 - 061