• امروز شنبه 3 اسفند ماه 1398

مدير روابط عمومی

 
عقیل سجادی

تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق

پست الکترونیک : Ravabet_Manager@kwphc.ir

شماره تماس : 33340263 - 061