• امروز شنبه 18 مرداد ماه 1399

مدیر گروه آموزشی آموزشهای عمومی و مدیریت

 
محسن انصاری

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

پست الکترونیک : Public_Manager@kwphc.ir

شماره تماس : 33340828 - 061
 
واحد هاي تحت نظارت :
 
گروه آموزشی رایانه
گروه آموزشی آموزشهای عمومی و مدیریت