• امروز دوشنبه 30 فروردين ماه 1400

مدیر گروه آموزشی نیروگاه

 
آرش محمدی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی

پست الکترونیک : Power_Manager@kwphc.ir

شماره تماس : 33343124- 061
 
واحد هاي تحت نظارت :
 
گروه آموزشی نیروگاه