• امروز سه شنبه 26 شهريور ماه 1398

مدير امور حقوقی

 
مهری شمسایی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

شماره تماس : 33342104 - 061