• امروز دوشنبه 5 خرداد ماه 1399

مدير امور حقوقی

 
مهری شمسایی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

شماره تماس : 33342104 - 061