• امروز سه شنبه 19 اسفند ماه 1399

مدير حراست و امور محرمانه

 
رحمن مؤذن نژاد

تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم سیاسی

پست الکترونیک : Herasat@kwphc.ir

شماره تماس : 33340531 - 061