• امروز شنبه 18 مرداد ماه 1399

HSE مدير گروه آموزشی

 
صادق آلبوشوکه

تحصیلات : کارشناسی عمران

پست الکترونیک : HSE_Manager@kwphc.ir

شماره تماس : 33347242 - 061
 
واحد هاي تحت نظارت :
 
گروه آموزشی آب و محیط زیست
گروه آموزشی HSE