• امروز سه شنبه 19 اسفند ماه 1399

فهرست دوره های الکترونیک

 

ردیفعنوان دورهکد دورهساعت دوره
1 5s850118
2 آداب و اسرار نمازTGCM-103928
3 آرشيو در روابط عمومي800124
4 آشنايي با اينترنت و كاربرد آن در اداره امور دفتري832524
5 آشنايي با تهديدات در فضاي سايبري در صنعت آب و برق 70806
6 آشنايي با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداري (فصل سوم)83224
7 آشنايي با حقوق و تكاليف كاركنان و مقررات انضباطي83244
8 آشنايي با طرح تکريم ارباب رجوع86336
9 آشنايي با قانون خدمات کشوري103230
10 آشنايي با قانون كار80108
12345678910...